Rób w życiu to co kochasz a nigdy nie będziesz musiał pracować

— —

Oferta

Boxstu­dio to zespół pro­fe­sjo­na­li­stów two­rzą­cych mate­riały fil­mowe oraz foto­gra­ficzne. Zapew­niamy kom­plek­sową obsługę kreatywno-produkcyjną, począw­szy od kon­cep­cji, przez reali­za­cję zdjęć i mon­taż, aż po post­pro­duk­cję oraz efekty specjalne.

 

Filmy pro­mo­cyjne

Filmy promocyjne

Nasz cel to stwo­rze­nie filmu, który nie tylko dotrze do Two­jego odbiorcy, ale przede wszyst­kim przy­cią­gnie jego uwagę. Krótka forma, w któ­rej wyślesz komu­ni­kat do oto­cze­nia — przed­sta­wisz to, czym się zaj­mu­jesz. Może to być film rekla­mowy salonu samo­cho­do­wego, film kor­po­ra­cyjny, zapo­wiedź festi­walu muzycz­nego, etc. Stwo­rzymy dla Cie­bie mate­riał, który pozwoli Ci zaistnieć.

Filmy repor­ta­żowe

Filmy reportażowe

Dyna­miczne, nała­do­wane emo­cjami pod­su­mo­wa­nie, po któ­rym będzie miało się ochotę na wię­cej — tak sta­ramy się two­rzyć nasze filmy. Reali­zu­jemy rela­cje z festi­wali muzycz­nych, warsz­ta­tów, wyda­rzeń kul­tu­ral­nych czy spor­to­wych. Jeste­śmy tam, gdzie coś się dzieje.

Foto­gra­fia

Fotografia

Wycho­dzimy poza sche­maty i nie boimy się wyzwań. W foto­grafi repor­ta­żo­wej sta­ramy się uchwy­cić momenty i emo­cje, bo to one budują zdję­cia. Wyko­nu­jąc foto­gra­fie rekla­mowe sta­wiamy przede wszyst­kim na pomysł i kre­atyw­ność, która pozwoli naszym klien­tom wyróż­nic się z tłumu.

NASI KLIENCI

Client Title HereClient Title HereClient Title HereClient Title HereClient Title HereClient Title Here

Filmy pro­mo­cyjne

Filmy promocyjne

Naszym celem będzie stwo­rze­nie filmu, który nie tylko dotrze do Two­jego odbiorcy, ale przede wszyst­kim przy­cia­gnie jego uwagę. Krótka forma, w któ­rej wyślesz komu­ni­kat do oto­cze­nia — przed­sta­wisz to, czym się zaj­mu­jesz . Może to być film rekla­mowy salonu samo­cho­do­wego, film kor­po­ra­cyjny, zapo­wiedź festi­walu muzycz­nego, etc. Stwo­rzymy dla Cie­bie mate­riał, który pozwoli Ci zaistnieć.

Filmy repor­ta­żowe

Filmy reportażowe

Dyna­miczne, nała­do­wane emo­cjami pod­su­mo­wa­nie, po któ­rym będzie miało się ochotę na wię­cej — tak sta­ramy się two­rzyć nasze filmy. Reali­zu­jemy rela­cje z festi­wali muzycz­nych, warsz­ta­tów, wyda­rzeń kul­tu­ral­nych czy spor­to­wych. Jeste­śmy tam, gdzie coś się dzieje.

Foto­gra­fia

Fotografia

Wycho­dzimy poza sche­maty i nie boimy się wyzwań. W foto­grafi repor­ta­żo­wej sta­ramy się uchwy­cić momenty i emo­cje, bo to one budują zdję­cia. Wyko­nu­jąc foto­gra­fie rekla­mowe sta­wiamy przede wszyst­kim na pomysł i kre­atyw­ność, która pozwoli naszym klien­tom wyróż­nic się z tłumu.

Zapy­taj co możemy zro­bić dla Cie­bie. Skon­tak­tuj się z nami.

2

Zapy­taj co możemy zro­bić dla Cie­bie. Skon­tak­tuj się z nami.

Portfolio

Kontakt


biuro@boxstudio.org

tel. +48 533 022 410

Back to Top